Statut

Statutul definește misiunea și modul de organizare al organizației.

Articolul 1: Denumirea organizației

Denumirea organizației este COMUNITATEA ONEDU ROMÂNIA.

Articolul 2: Forma juridică

 • Organizația este substructură a ASOCIAȚIEI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI – MĂ BUCUR DE VIAȚĂ (denumită în continuare Asociație), funcționând în baza Hotărârii numărul 7 a AGA din data de 1 iulie 2020 și a prezentului Statut.
 • Comunitatea ONedu România este o organizație democratică, neafiliată politic sau religios și poate fi membră a alianțelor și comitetelor consultative naționale, europene și internaționale.

Articolul 3: Scopul organizației

 • Organizația susține și militează pentru digitalizarea sistemului educațional din România și promovează și apără interesele elevilor privind modernizarea și reformarea sistemului educațional românesc prin digitalizare.
 • Organizația susține sectorul non-guvernamental prin crearea de resurse digitale și campanii de advocacy pentru simplificarea legislației în vigoare.
 • Obiectivele, principiile și direcțiile de acțiune vor fi menționate în Carta Comunității ONedu România, care face parte integrantă din prezentul Statut și care cuprinde următoarele documente (adoptate de Consiliul Director al organizației):
  1. Planul strategic;
  2. Codul de etică și conduită;
  3. Regulamentul de organizare și funcționare.

Articolul 4: Sediul și durata organizației

 • Sediul organizației coincide cu cel al Asociației.
 • Organizația funcționează pe o durată nedeterminată.

Articolul 5: Membrii organizației

 • Orice persoană care susține organizația și care aderă la principiile și scopul acesteia poate să devină membru, prin semnarea unei adeziuni.
 • Membrii organizației pot fi persoane fizice cu vârsta minimă de 15 ani, cei sub 18 ani având nevoie de acordul reprezentantului legal.
 • Membrii sunt persoanele identificate în bazele de date administrate de Comunitatea ONedu România și substructurile sale și transmise periodic către Secretariatul General.
 • Este membru de onoare persoana fizică care s-a distins prin activități deosebite legate de dezvoltarea organizației și îmbunătățirea educației în România sau în lume. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul Director. În această calitate poate participa în calitate de invitat la ședințele Consiliului Director și poate adera la Comitetul Consultativ.
 • Procedurile de selectare a membrilor și de participare a acestora în organizație sunt stabilite prin prezentul Statut și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF).

Articolul 6: Drepturile și obligațiile membrilor

 • Drepturile membrilor sunt următoarele:
  1. de a participa la întâlnirile și acțiunile organizației;
  2. de a fi informați periodic despre activitatea organizației;
  3. de a propune noi acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea programelor organizației;
  4. de a desfășura acțiuni de voluntariat sub îndrumarea coordonatorului acțiunii sau programului respectiv.
 • Obligațiile membrilor constau în:
  1. semnarea adeziunii;
  2. respectarea dispozițiilor legii, ale Statutului organizației și ale ROF, precum și ale hotărârilor adoptate de către organele de conducere al organizației;
  3. promovarea imaginii organizației, fără a aduce prejudicii morale și materiale acesteia;
  4. respectarea codului de etică și conduită al organizației.

Articolul 7: Suspendarea și încetarea calității de membru

 • Calitatea de membru poate fi suspendată prin hotărârea Consiliului Director.
 • Situațiile de suspendare pot fi următoarele:
  1. la cererea scrisă a solicitantului;
  2. pe durata desfășurării urmăririi penale a acestuia și, după caz, a judecății penale ulterioare acesteia, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare;
  3. pe durata efectuării analizei interne, în condițiile ROF.
 • Calitatea de membru încetează:
  1. prin retragere, la data cererii scrise transmise de persoana respectivă;
  2. prin excludere, dispusă prin hotărârea adoptată de Consiliului Director, dacă persoana respectivă se face vinovată de una dintre următoarele fapte:
   1. producerea de prejudicii morale sau materiale organizației sau uneia dintre substructurile acesteia;
   2. încălcarea dispozițiilor Statutului organizației sau ROF;
 • condamnarea pentru fapte penale prin hotărâre judecătorească definitivă;
 1. decesul sau punerea sub interdicție judecătorească.
 • Suspendarea sau încetarea calității de membru de onoare are loc prin hotărârea Consiliului Director.

Articolul 8: Structura organizației

Organizația cuprinde următoarele organisme:

 1. Consiliul Director – este organul suprem de conducere al organizației, punere în executare a hotărârilor și controlul activității activităților organizației și substructurilor.
 2. Comitetul Consultativ – are rol consultativ.
 3. Secretariatul General – este organul executiv care asigură documentația necesară organizației și se asigură de respectarea legii prin redactarea și înregistrarea tuturor documentelor organizației;
 4. Comitetul Electoral Național – are rolul de a pregăti alegerile și are rol decizional în selecția membrilor Consiliului Director al organizației;
 5. Comitetul Electoral Județean – are rol decizional în selecția membrilor din cadrul substructurilor;
 6. Substructura și Biroul Regional – sunt structuri teritoriale fără personalitate juridică, cu rol în dezvoltarea programelor locale și regionale.

Articolul 9: Președintele organizației

 • Președintele organizației are următoarele atribuții:
  1. convoacă Consiliul Director;
  2. prezidează ședințele Consiliului Director;
  3. urmărește și asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director, putând delega, în acest sens, responsabilități Președintelui adjunct;
  4. reprezintă organizația la diverse evenimente și manifestări;
  5. propune spre aprobare propunerile membrilor;
  6. asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine și respectarea libertății de exprimare;
  7. intermediază legătura dintre instituțiile statului și organizație;
  8. exprimă opinii, puncte de vedere și reacții.
 • În activitatea sa, Președintele organizației este sprijinit de Secretariatul General.

Articolul 10: Stabilirea competențelor în cadrul structurii organizației

Organele de conducere, administrare și control ale organizației sunt: Consiliul Director și Secretariatul General. Ele au competențe stabilite prin Statut, ROF și prin lege.

Articolul 11: Procedura de lucru și atribuțiile Consiliului Director

 • Consiliul Director este cel mai înalt organ de conducere al organizației, care asigură punerea în executare a hotărârilor și controlul implementării strategiei și programelor organizației.
 • În exercitarea competenței sale, Consiliul Director:
  1. conduce și coordonează activitățile organizației în concordanță cu scopul și principiile asumate prin prezentul Statut;
  2. cooperează cu organele de conducere al substructurilor, oferind recomandări și instrucțiuni pentru dezvoltarea programelor la nivel local și regional;
  3. aprobă organigrama, regulamentele interne și bugetele proiectelor;
  4. stabilește obiectivele generale ale organizației și aprobă strategiile de dezvoltare;
  5. stabilește planuri de dezvoltare națională și locală;
  6. înființarea de substructuri, precum și dizolvarea acestora în condițiile prezentului Statut;
  7. decide aderarea la consilii și comitete consultative și alianțe naționale și internaționale, cu acordul Asociației;
  8. decide înființarea de birouri regionale;
  9. hotărăște acordarea calității de membru de onoare, pe baza propunerilor formulate de Secretariatul General sau substructurilor;
 • Consiliul Director este ales de Comitetul Electoral Național și este format:
  1. Președintele organizației;
  2. Președintele adjunct;
  3. patru Vicepreședinți;
  4. Secretar General.
 • Nu poate fi membru în Consiliul Director persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice al cărei obiect de activitate se suprapune, în tot sau în parte, cu scopul organizației, prevăzut în prezentul Statut.
 • Consiliul Director se întrunește semestrial, sau ori de câte ori este necesar, fiind convocat cu cel puțin 10 zile înainte de Președintele organizației.
 • Ședințele se pot desfășura:
  1. la o locație convenită de membrii Consiliului Director;
  2. telefonic, online, prin folosirea tehnologiilor moderne de comunicare.
 • Consiliul Director poate adopta în mod valabil hotărâri, cu majoritatea de voturi a membrilor săi și online. În caz de egalitate a voturilor exprimate, votul Președintelui organizației este decisiv.

Articolul 12: Secretariatul General

 • Secretariatul General asistă Consiliul Director în conducerea, implementarea, sprijinirea și coordonarea programelor și acțiunilor organizației. Secretariatul General asigură legătura strategică și operațională cu Comitetul Consultativ în vederea stabilirii unui dialog permanent care să determine dezvoltarea organizației.
 • Atribuțiile Secretariatului General:
  1. elaborarea raportului anual privind activitatea organizației;
  2. pregătirea ședințelor Consiliului Director și asigurarea sprijinului logistic pentru buna desfășurare a întrunirilor Comitetului Consultativ;
  3. asigurarea serviciilor de secretariat necesare activității organizației;
  4. pregătirea de materiale de informare;
  5. transmiterea către Consiliul Director a propunerilor de înființare a substructurilor și birourilor regionale;
  6. pregătirea documentelor necesare pentru încheierea contractelor de voluntariat și a colaborării cu diferite organizații și instituții.

Articolul 13: Comitetul Consultativ

 • Comitetul Consultativ este format din foști voluntari, foști membri și membri de onoare, care aderă la organism printr-o cerere de adeziune. Principalele sale atribuții sunt:
  1. oferă sfaturi și sugestii pentru strategiile și planurile organizației;
  2. oferă sesiuni de instruire și formare voluntarilor și membrilor noi din organizație;
  3. oferă propuneri și sugestii pe regulamentele interne.
 • Comitetul Consultativ se întrunește cel puțin 1 dată pe an, la convocarea Președintelui adjunct, care prezidează lucrările.

Articolul 14: Președintele adjunct

 • Președintele adjunct are următoarele atribuții:
  1. întocmește și fundamentează alături de Președinte planul strategic anual;
  2. se asigură de managementul organizației;
  3. pune în aplicare proiectele și obiectivele stabilite la nivelul organizației;
  4. menține evidența sarcinilor de lucru din cadrul Consiliului Director;
  5. preia din atribuțiile Președintelui, în caz de indisponibilitate;
  6. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul Director;
 • Evaluarea activității Președintelui adjunct se efectuează anual de către Președintele organizației, după consultarea membrilor Consiliului Director.

Articolul 15: Biroul Regional

În vederea dezvoltării financiare unitare și a creșterii vizibilității organizației la nivel regional, Secretariatul General poate propune Consiliului Director înființarea de Birouri Regionale, aflate în subordinea membrului delegat prin ROF, cu rol de coordonare la nivel regional a programelor derulate de organizație prin:

 1. elaborarea de aplicații și transmiterea lor către organismele finanțatoare;
 2. încheierea de parteneriate cu autoritățile locale și cu companii de prestigiu;
 3. organizarea de evenimente de strângere de fonduri;
 4. centralizarea informațiilor privind programe locale/regionale și transmiterea lor către Secretariatul General;
 5. încurajarea de dezvoltare a noi substructuri.

Articolul 16: Misiunea substructurii

Respectând principiile fundamentale de lucru și hotărârile organizației, misiunea substructurii constă în dezvoltarea de programe și acțiuni care vor viza digitalizarea sistemului educațional, reprezentarea organizației la nivel județean și local, dezvoltarea voluntariatului, respectarea planului național stabilit de Consiliul Director, în urma consultării cu substructurile și recrutarea de membri.

Articolul 17: Constituirea Substructurii

 • Substructura se constituie prin hotărârea Consiliului Director al organizației, numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
  1. substructura urmează să se constituie în județele în care nu există deja alte substructuri ale organizației;
  2. există minimum 3 membri fondatori;
  3. prezintă un program de acțiune pe termen mediu (1-2 ani) din care să rezulte capacitatea de a atrage resursele materiale și umane necesare inițierii și derulării unor programe destinate digitalizării sistemului educațional pe plan județean și a creșterii numărului de tineri implicați în acțiuni de voluntariat.
 • Substructura este punctul de lucru în care se desfășoară activitățile date în competența sa de către Consiliului Director.
 • Dizolvarea substructurii se face, prin hotărârea Consiliului Director, pentru nerespectarea stabilite, a planului de activități corespunzător, a lipsei de membrii sau în urma propunerii membrilor substructurii.

Articolul 18: Regulamentul de Organizare și Funcționare

Capitolul III se completează cu reglementările cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al organizației.

CAPITOLUL IV – ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI

Articolul 19: Activitatea de voluntariat

 • Comunitatea ONedu România promovează și susține activitatea de voluntariat, creând în acest sens cadrul necesar participării reale a tinerilor și adulților la acțiunile și programele organizației, prin informarea acestora și organizarea de cursuri de instruire.
 • Activitatea de voluntariat se desfășoară conform legislației privind voluntariatului, sub îndrumarea și monitorizarea atentă a membrilor delegați prin ROF, în concordanță cu cunoștințele și pregătirea voluntarului, ținând cont de finalitatea activității pe care o desfășoară și de normele, standardele și principiile organizației.

Articolul 20: Reguli de bază privind voluntariatul

 • Participarea prin voluntariat la activitățile organizației este condiționată de încheierea unui contract de voluntariat și de parcurgerea unei etape de pregătire.
 • Fiecare voluntar va primi la finalizarea implicării, la cerere, un certificat nominal, însoțit de un raport de activitate prin care se recunoaște prestarea activităților specifice, experiența și aptitudinile dobândite, precum și durata voluntariatului.

CAPITOLUL V – COMITETUL ELECTORAL NAȚIONAL ȘI JUDEȚEAN

Articolul 21: Alegerea membrilor Comitetului Electoral Național

Comitetul Electoral Național este format din Președintele organizației, Președinte adjunct, Secretarul General, doi Vicepreședinți ai organizației, un membru din Comitetul Consultativ, doi voluntari. La începutul fiecărui an se alege componența comitetului, prin hotărârea Consiliului Director.

Articolul 22: Responsabilitățile Comitetului Electoral Național

Comitetul Electoral Național pregătește alegerile care au loc și numește membrii Consiliului Director. Actele Comitetului Electoral Național, inclusiv propunerile primite de la membrii organizației, se vor comunica în scris delegaților, respectiv membrilor.

Articolul 23: Alegerea și rolul Comitetului Electoral Județean

 • Comitetul Electoral Județean este ales prin hotărârea Secretariatului General, fiind ales la nivelul fiecărui județ unde există o substructură, alcătuit din Președintele adjunct al organizației, 1 Vicepreședinte, Președintele substructurii, Secretarul Executiv al substructurii, 1 voluntar al substructurii. În cazul în care nu există posibilitatea ca un membru care ar fi trebuit să fie delegat să ia parte la Comitet, se va delega un alt membru din partea substructurii sau a organizației.
 • Rolul Comitetului Electoral Județean este de a organiza alegerile din cadrul substructurilor județene și numi membri din substructuri.

Articolul 24: Venituri

            Veniturile organizației provin din următoarele surse:

 1. programe de finanțare naționale și internaționale;
 2. donații de la persoane fizice sau juridice;
 3. sponsorizări;
 4. subvenții de la bugetul de stat sau bugetele locale;
 5. venituri realizate din difuzarea tipăriturilor, filmelor sau înregistrărilor pe suport magnetic produse de organizație;
 6. venituri realizate din manifestări cultural-științifice și sportive ale organizației;
 7. evenimente de strângere de fonduri sau bunuri materiale;
 8. prestări de servicii realizate de organizație, în condițiile legii;
 9. alte surse prevăzute de lege.

Articolul 25: Fondurile organizației

Organizația va primi sprijinul juridic al Asociației pentru a putea colecta fonduri proprii pentru activități și programe prin:

 1. punerea la dispoziție a unui cont IBAN separat, special pentru organizație;
 2. aplicarea la linii de finanțare în numele Asociației, în situația în care nu apare conflictul de interese;
 3. posibilitatea de a primi sponsorizări și subvenții de la stat în numele organizației.

Articolul 26: Modificarea Statului

 • Statutul organizației poate fi modificat la propunerea Consiliului Director al organizației sau de către Adunarea Generală a Asociaților a Asociației (AGA).
 • Orice propunerea de modificare a Statutului din partea AGA, trebuie să fie adoptată cu votul favorabil al Consiliului Director al organizației.

Articolul 27: Interpretarea Statutului

 • În cazul unor interpretări divergente privind dispozițiile prezentului Statut, Consiliul Director este obligat să se pronunțe. Acesta se poate autosesiza sau poate fi sesizat de către Comitetul Consultativ sau de către Secretariatul General. Hotărârea Consiliului Director are efect doar pentru viitor și poate conține propuneri de modificare a Statutului.
 • Consiliului Director poate elabora reglementări în vederea punerii în aplicare a Statutului.

Articolul 28: Dizolvarea organizației

 • Organizația se poate dizolva în următoarele situații:
  1. Consiliul Director al organizației hotărăște dizolvarea. AGA este notificată și dizolvă organizația prin hotărâre.
  2. AGA propune dizolvarea organizației prin adresă. Consiliul Director al organizației supune la vot dizolvarea și transmite AGA hotărârea. În cazul în care votul este favorabil, AGA decide dizolvarea, iar în cazul în care votul este nefavorabil, AGA va purta dezbateri cu Consiliul Director al organizației pentru a ajunge la o decizie comună.
  3. Organizația aduce pagube materiale sau juridice Asociației, astfel că AGA poate decide dizolvarea organizației, cu preaviz de 30 de zile.
  4. Asociația se dizolvă, astfel că și organizația se dizolvă.
 • În cazul dizolvării organizației, se va constitui o Comisie de dizolvare, care va coordona toate activitățile de finalizare a activității organizației, stabilind destinația fondurilor și bunurilor organizației.